tel. 795 11 75 74 | ul. Karola Miarki 17, 44-330 Jastrzębie-Zdrój


Kancelaria Adwokacka

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: koniec z pieniactwem?

Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Zauważyłem jednak, że często instytucja zawiadomienia o przestępstwie bywa nadużywana przez obywateli dla osiągnięcia własnych celów. W jaki sposób, jako osoby pomówione, możemy bronić się przed takim bezprawnym zachowaniem?

 

Czytaj więcej...

Władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem

Wykonywanie władzy rodzicielskiej to wykonywanie wszystkich obowiązków i praw, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władza ta jednak może zostać ograniczona lub odebrana obojgu rodzicom lub jednemu z nich, na skutek okoliczności określonych prawem.

 

Czytaj więcej...

Postępowanie uproszczone w procedurze cywilnej – uwaga: nowe formularze od 26 sierpnia 2016 r.

Wszyscy którzy od dnia 26.08.2016 r. chcieliby dochodzić swych praw na drodze postępowania uproszczonego w procedurze cywilnej muszą liczyć się z obowiązkiem stosowania nowych formularzy. W przeciwnym bowiem razie zostaną wezwani przez Sąd do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez zastosowanie nowych wzorów.

 

Czytaj więcej...

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Jest to jedna z instytucji prawa karnego pozwalająca na poddanie sprawcy przestępstwa próbie i udzieleniu szansy na poprawę jego zachowania, a to w miejsce „tradycyjnego” wymierzenia kary. Jest to jednak środek fakultatywny i jego zastosowanie zależy od dokonania przez sąd oceny czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki jego stosowania.

 

Czytaj więcej...

Zniesienie współwłasności rzeczy

Tematyka ta jest o tyle ważna i istotna, że przepisy dotyczące zniesienia współwłasności stosuje się również odpowiednio do postępowania w sprawach o dział spadku jak i w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków. Zwracam uwagę, że artykuł niniejszy nie obejmuje zagadnień związanych ze zniesieniem współwłasności gospodarstwa rolnego z uwagi na ich specyfikę, która wymaga osobnej publikacji.

Czytaj więcej...

Postępowanie w sprawach małżeńskich: Rozwód

Aby uzyskać wyrok rozwodowy rozwiązujący małżeństwo należy złożyć pozew we właściwym Sądzie Okręgowym, w którym to piśmie w sposób precyzyjny określimy nasze żądania. W niniejszym artykule pokrótce przybliżę Państwu postępowanie w tego rodzaju sprawach małżeńskich.

 

Czytaj więcej...

Nabycie własności przez Zasiedzenie

Większości osób instytucja Zasiedzenia kojarzy się jedynie z możliwością nabycia własności nieruchomości, podczas gdy dotyczy ona (z pewnymi jednak wyjątkami) również i ruchomości. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć Państwu tę tematykę.

 

Czytaj więcej...

Darowizna i możliwość jej odwołania z powodu niewdzięczności

Mało która, nieposiadająca wykształcenia prawniczego osoba wie, że darowizna nie jest, jakby się z pozoru wydawało, jednostronną czynnością lecz jest to dwustronna umowa zawierana pomiędzy darczyńcą a obdarowanym.

 

Czytaj więcej...

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami może mieć charakter fakultatywny, gdy powstaje ona na skutek zawarcia umowy majątkowej, bądź też charakter przymusowy – co jest związane ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego przez jednego z małżonków.

Czytaj więcej...

Wysokość alimentów na dziecko a popularne „500 plus”

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195 z dnia 2016.02.17) wprowadziła m.in. świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Czy pobieranie powyższego świadczenia ma jakiekolwiek przełożenie na sytuację stron w sprawie o świadczenie alimentacyjne?

Czytaj więcej...

Dozór elektroniczny znowu jako dopuszczalna forma wykonywania kary pozbawienia wolności

Od 15 kwietnia 2016 r. powraca ciesząca się popularnością wśród skazanych forma wykonywania kary pozbawienia wolności. Po ostatniej nowelizacji dokonanej Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.396 z dnia 2015.03.20) charakter dozoru uległ bowiem zmianie i został wtenczas wprowadzony jako rodzaj kary ograniczenia wolności.

Czytaj więcej...