tel. 795 11 75 74 | ul. Karola Miarki 17, 44-330 Jastrzębie-Zdrój


Kancelaria Adwokacka

Sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom niezależnie od władzy rodzicielskiej. Jeżeli jednak pomiędzy rodzicami istnieje konflikt kwestia kontaktów z małoletnim zazwyczaj musi znaleźć swój finał w sądzie opiekuńczym.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: koniec z pieniactwem?

Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Zauważyłem jednak, że często instytucja zawiadomienia o przestępstwie bywa nadużywana przez obywateli dla osiągnięcia własnych celów. W jaki sposób, jako osoby pomówione, możemy bronić się przed takim bezprawnym zachowaniem?

 

Czytaj więcej...

Władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem

Wykonywanie władzy rodzicielskiej to wykonywanie wszystkich obowiązków i praw, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władza ta jednak może zostać ograniczona lub odebrana obojgu rodzicom lub jednemu z nich, na skutek okoliczności określonych prawem.

 

Czytaj więcej...

Postępowanie uproszczone w procedurze cywilnej – uwaga: nowe formularze od 26 sierpnia 2016 r.

Wszyscy którzy od dnia 26.08.2016 r. chcieliby dochodzić swych praw na drodze postępowania uproszczonego w procedurze cywilnej muszą liczyć się z obowiązkiem stosowania nowych formularzy. W przeciwnym bowiem razie zostaną wezwani przez Sąd do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez zastosowanie nowych wzorów.

 

Czytaj więcej...

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Jest to jedna z instytucji prawa karnego pozwalająca na poddanie sprawcy przestępstwa próbie i udzieleniu szansy na poprawę jego zachowania, a to w miejsce „tradycyjnego” wymierzenia kary. Jest to jednak środek fakultatywny i jego zastosowanie zależy od dokonania przez sąd oceny czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki jego stosowania.

 

Czytaj więcej...

Zniesienie współwłasności rzeczy

Tematyka ta jest o tyle ważna i istotna, że przepisy dotyczące zniesienia współwłasności stosuje się również odpowiednio do postępowania w sprawach o dział spadku jak i w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków. Zwracam uwagę, że artykuł niniejszy nie obejmuje zagadnień związanych ze zniesieniem współwłasności gospodarstwa rolnego z uwagi na ich specyfikę, która wymaga osobnej publikacji.

Czytaj więcej...

Postępowanie w sprawach małżeńskich: Rozwód

Aby uzyskać wyrok rozwodowy rozwiązujący małżeństwo należy złożyć pozew we właściwym Sądzie Okręgowym, w którym to piśmie w sposób precyzyjny określimy nasze żądania. W niniejszym artykule pokrótce przybliżę Państwu postępowanie w tego rodzaju sprawach małżeńskich.

 

Czytaj więcej...

Nabycie własności przez Zasiedzenie

Większości osób instytucja Zasiedzenia kojarzy się jedynie z możliwością nabycia własności nieruchomości, podczas gdy dotyczy ona (z pewnymi jednak wyjątkami) również i ruchomości. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć Państwu tę tematykę.

 

Czytaj więcej...

Darowizna i możliwość jej odwołania z powodu niewdzięczności

Mało która, nieposiadająca wykształcenia prawniczego osoba wie, że darowizna nie jest, jakby się z pozoru wydawało, jednostronną czynnością lecz jest to dwustronna umowa zawierana pomiędzy darczyńcą a obdarowanym.

 

Czytaj więcej...

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami może mieć charakter fakultatywny, gdy powstaje ona na skutek zawarcia umowy majątkowej, bądź też charakter przymusowy – co jest związane ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego przez jednego z małżonków.

Czytaj więcej...

Wysokość alimentów na dziecko a popularne „500 plus”

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195 z dnia 2016.02.17) wprowadziła m.in. świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Czy pobieranie powyższego świadczenia ma jakiekolwiek przełożenie na sytuację stron w sprawie o świadczenie alimentacyjne?

Czytaj więcej...